A projekt


A projekt általános ismertetése:

A fejlődő kertvárosban az urbanizáció következtében folyamatosan emelkedik az itt letelepedők száma. Az „Árpádföldön” létesülő bölcsőde dinamikus fejlődést hoz a gyermekek napközbeni ellátásában, s a családok támogatásában.

A bölcsőde szobái tágasak, a korosztálynak megfelelő játékok az önfeledt játszást biztosítják a gyermekek számára.

Az új bölcsőde létesítése további 72 férőhellyel bővítené a nappali ellátást, valamint integrált formában szeretnénk 6-8 fő sajátos nevelési igényű gyermekek korai fejlesztését, gondozását vállalni. Megkímélve, segítve a családokat az utazástól, helyben szakemberek nyújtanának segítséget a rászoruló gyermekeknek, hogy hozzájuthassanak ahhoz a fejlesztéshez, mellyel elősegíthetjük a társadalomba való integrálást.

Az épületben kerülne kialakításra külön csoportszobában az időszakos gyermek felügyeletet igénybe vevő gyermekek ellátása.

A tornaterem kialakítása több funkciós szolgáltatásra adna lehetőséget, játékos gyermek torna, játszóház, babamuzsika. A szolgáltatásokat összehangoltan változó időpontokban vehetnék igénybe a gyermekek és szülők.

A só szoba kialakításával nagymértékben hozzá járulunk a gyermekek egészség megőrzéséhez, a légúti fertőzések megelőzéséhez.

A bölcsőde a Felsőmalom- Vágás utcából közelíthető meg. A kiszolgáló helyiségcsoportjának előre- középre húzásával, külön a gazdasági udvart lehatárolva, a forgalom elkülönítetten, könnyen bonyolítható szintbeli megközelítéssel. A szülő-gyermek és a dolgozói, és a gazdasági forgalom így tisztán elkülönül. A járműforgalom a bölcsődétől távol halad el.

A bölcsődések kertkapukon, kis utakon jutnak az épületig.

A csoportszobák belső kialakítása az előírt 3 m belmagasságú. A belső helyiségek megvilágítása felülvilágító sávokban, a szellőzés gravitációs kürtökkel a tetőn át történik. Az irodák, konyha természetes, hagyományos megvilágítású. Szerkezetileg pillérvázas, kitöltő falas rendszerű épület. A bölcsőde az MSZ -04 205/2-87 szabványnak megfelel.

A csapadékvíz korszerű újrahasznosításával a vezetékes ivóvíz felhasználása csökkenthető. Az udvari komposztáló kialakításával a természetes ökológiai folyamat is megvalósul.

A megújuló energiaforrás, az épület energia ellátás költségeit csökkenti.

A teraszok felé tervezet árnyékoló rendszer a kint altatást teszi lehetővé. Az udvari zöldnövényzet mértani meghatározása (lombos fák) a nyári napokban árnyékot ad, a téli időszakban lombhullatóként a természetes fény útját nem akadályozza.

A játszóudvarokon megépített pancsoló a nyári napokon enyhíti a forróságot. A korszerű konyhatechnológiának köszönhetően diétát igénylő gyermek étkeztetése is szakszerűen történhet.

Az országos átlagos statisztikához hasonlóan a XVI. kerületben is a három éven aluli korosztály mintegy 20-25%-a igényli a bölcsődei elhelyezést. A kerületben az első bölcsőde 1953-ban nyílt meg45 csecsemő és kisded ellátására. A 60-as években jelentős fejlesztések folytak ezen a területen, így 1980-ig 11 intézményben fogadtak közel 450 gyermeket. 1992. február 07-én még 7 bölcsőde működött a kerületben, fokozatos csökkentések után közel 10 évig 180 férőhely állt a lakosság rendelkezésére, és ezzel a férőhelyszámmal teljesíteni tudtuk a felvételi kérelmeket.2002-től a kerületbe települő növekvő lakosságszám következtében a –bölcsődék feltöltöttsége minden évben meghaladta a 120%-ot. A fenntartó Önkormányzat felé 2004 –ben érkeztek először arra utaló jelzések, hogy kevésnek bizonyulnak a bölcsődei férőhelyek.

Így az elmúlt években a következő intézkedések születtek:

20 férőhelybővítés 2005. szeptember 19-vel a Centenárium sétányon lévő bölcsődében, további 20 fő férőhelybővítés 2007. október 01-ével a Cziráki utca 22 szám alatt lévő bölcsődében. Ennek ellenére 2007-ben először került felfektetésre az ún. „várakozók listája” és szintén ez év szeptemberétől már csak akkor volt lehetséges új kérelmet pozitívan elbírálni, ha megüresedett egy férőhely.

A kerület Egyesített Bölcsődei struktúrájában lévő négy tagbölcsődéjének férőhelye 220 fő , de jelenleg beíratottak száma 284 . A várólistán szereplő gyermekek száma 111 fő. A fenti számok ismeretében, illetve a több generációk együttélésének csökkenése, a nyugdíjkorhatár várható kitolódásával a nagyszülők segítségének hiánya, a gyermeküket egyedül nevelők megélhetésének biztosítása, a hirtelen jövedelem nélkül maradók, sajátos nevelési igényű 0-6 éves korú gyermekek magas száma (42 fő) szükségessé teszik korszerű bölcsődei férőhelyek folyamatos kapacitás bővítését. A legnagyobb lakossági igény az Árpádföldi (7000 lakos) lakóparki környezetben jelentkezik. Így az ennek közelében lévő 1961-ben épült 40 gyermek befogadó képességű un. Borostyán Bölcsőde bővítése jöhet jöhetett számításba. Az épület statikai, műszaki felmérése, az építészeti szabályok, törvényi előírások kötelezettségei kizárták a meglévő épület bővítését. A pályázat szempontjából további indok, hogy csak egy újonnan kivitelezett épületben lehet megvalósítani a fenntartható elvárásokat. A fentiek okán testületi döntés született egy zöldmezős beruházásban megvalósítandó bölcsőde felépítésre. Ennek következtében 2006-ban tárgyalások kezdődtek a projekt helyszín a Felsőmalom utcai 7900 m2 –es üres telek tulajdonosával, a Fővárosi Önkormányzattal. Ezek után elkezdődött a szakmai előkészítés, az önkormányzat érintett irodái, intézményei és külső szervezetek, elsősorban e területen referenciákkal rendelkező tervezőkkel. Az Önkormányzat biztosítja a megvalósításhoz szükséges –az elmúlt évek sikeres óvodai és iskolai projektjeiben résztvevő – szakmai, pénzügyi és humán erőforrásokat, továbbá a későbbiekben szükséges magas színvonalú üzemeltetési biztonságos, zökkenőmentes, hosszú távú fenntartását.

A projekt célfája:

A projekt alapvető célja, hogy megteremtse a Gyermekvédelmi törvényben nevesített gyermekjóléti alapellátások minél szélesebb körben való elérését intézmények infrastruktúrájának és szolgáltatásainak bővítésén keresztül. A bölcsődei kapacitásjelentős növelése hosszútávon biztosítja a lakossági igények kielégítését, azaz a három éven aluli gyermekek színvonalas nappali intézményes ellátását elősegítve harmonikus testi-szellemi fejlődésüket. Messzemenően –figyelembe véve az életkori és egyéni sajátosságokat, továbbá megteremteni különleges bánásmódra szoruló gyerekek integrált gondozását, nevelését. Olyan gyermekjóléti szolgáltatási infrastruktúrát létrehozva, amely példaértékű lehet és referenciaként szolgálhat a térségi ilyen jellegű fejlesztéseinél. A létrejövő 3 gondozási egységben 2x3 gyermekszoba közel 90 gyermek gondozása, foglalkoztatása (torna-és só szoba, időszakos gyermekfelügyelet, játszócsoport SNI fejlesztő) biztosított a legkorszerűbb körülmények között.

A projekt közvetlen célcsoportja három területen személyesíthető meg:

1. Gyerekek tekintetében:

Budapest XVI. kerületében bejelentett, vagy életvitelszerűen itt lakó, illetve amennyiben lehetőség van a környező települések három éven aluli, illetve hátrányos körülmények között élő kisdedek, továbbá hat éven aluli sajátos nevelési igényű gyerekek.

2. Felnőttek, szülők tekintetében:

- nagycsaládosok, ahol az 1 főre jutó jövedelem alacsony,

- gyermeküket egyedül nevelők, akik egy jövedelemből élnek,

- hirtelen jövedelem nélkül maradók,

- aktív korú, tartós munkanélküliek, akik külső segítség nélkül nem vagy csak nagyon nehezen találnak vissza a munka világába,

- nappali képzésen, továbbképzésen résztvevő anyák,

- egzisztenciális okokból pályájukat, munkahelyüket féltő anyák.

3. Az e területen dolgozó munkavállalók:

Közvetve érintett célcsoport a gyermeket tervező, váró családok, akik helyzetüknél fogva igénybe szeretnék venni a kerület e gyermekjóléti szolgáltatási lehetőségét. Továbbá a gyermekeket későbbiekben befogadó, nevelő, oktató intézmények pedagógusai.


A projekt koncepciója:

A projekt eredményeként nőhet azon családok száma, akik a gyermek biztonságos napi elhelyezésének tudatában munkába állhatnak, a gyermeket vállaló anyák pedig nappali képzésben vehetnek részt növelve potenciális munkaerő piaci esélyeiket, segítve a helyi gazdaság fejlődését. Az így létrejövő kereset növekedés pedig javítja a saját és a család életkörülményeit. A bölcsődei ellátás segíti különösen a hátrányos helyzetű és /vagy a nagyobb odafigyelést, sajátos nevelési igényű gyermekek integrált gondozását. Ez megkönnyíti ezen gyermekek óvodai beilleszkedését és későbbi helytállásukat oktatási intézményben. A családok javuló életkörülményei több lehetőséget adnak a szülők számára a helyi közösségi életben való aktív részvételre, a környezetük formálására , növelve kötöttségüket, identitástudatukat.

A projekt megvalósítás kezdetének időpontja:

Alapkőletétel: 2010. szeptember 20.


A projekt befejezésének időpontja:

2011.08.26.


A megvalósítás módja:

Az 1312m2 alapterületű épület kétszintes (alsószinten főző konyha a szükséges kiszolgáló terekkel, különböző raktárak, gépészeti terek, személyzeti öltözők gazdasági és szociális helységek) A földszinten kerül kiépítésre a az egyenként két 50m2 –es gyermekszobából álló 3 gondozási egység ,egységenként szülő mosdó WC, átadó –gyermeköltöző, fürösztő , játéktároló és az előírt kiegészítő helységek, úgymint orvosi szoba , mosoda, és kiszolgáló helységei, dolgozói öltözők, irodák. Két gondozási egységhez tartozik egy étkeztetés- előkészítő helység is, ahol a kitálalás, fehérmosogatás folyik. Továbbá a szolgáltatásokat biztosító helységek.

A kertben a gondozási egységek előtt árnyékolóval fedett teraszok. Ezek közvetlenül kapcsolódnak a játszókerthez melynek épített elemei 4 homokozó, és két pancsoló.

A kerti játékok tárolására minden csoportnak külön tároló épült.

A telken belül 20 db parkoló létesült mozgássérült kialakítással.

Az építmény energiatakarékos hőszigetelési elemek figyelembe vételével került tervezésre, A zöldterület a játszóudvar 75-80%-a.

A tetőkön keletkező csapadékvizet felszín alatt műanyag ciszternákba gyűjtjük, mely a WC –k öblítésre és öntözésre lesz felhasználva.

A tető egy részén napkollektorok kerülnek elhelyezésre.

Tájjellegű és gyorsan növő örökzöld és lombhullató növények telepítése.

Az esélyegyenlőség érvényesülése érdekében a törvényi kötelezettségnek megfelelően a komplex akadálymentesítés is megvalósul

 

A pályázat:

A társadalmi befogadást támogató szolgáltatások infrastrukturális fejlesztése” H EFOP/ a KMOP-4.5.2-09-2009-0017 azonosító számú, 1164. Budapest, Felsőmalom u. 5-7. (hrsz. 115601/57) alatt épülő 6 gyermekszobás bölcsőde építése.

A projektszervezet által végrehajtott kiemelt feladatok:

- az építési beruházás közbeszerzése,

- az építési munkák teljes körű lebonyolítása, a megrendelői feladatok ellátása,

- műszaki ellenőrzés,

- a működési engedély megszerzése,

- az üzemelési folyamatok szervezése,

- a szakmai működési elvek kidolgozása,

- eszközjegyzék összeállítása,

- a berendezési tárgyak, felszerelések beszerzése, a közbeszerzések lebonyolítása,

- a projekt pénzügyi-gazdasági lebonyolítása,

- a projekt dokumentálása.